Terms and conditions 

Registration

The registration is legally binding and valid once we recieve your payment. Upon registration, a confirmation of the purchase is sent by e-mail. Within one week, login details will be sent to My Pages.

  • The participant undertakes to adhere to the terms of the participant according to se/tavlingsregler/ It’s not allowed to participate in our events in any other name than your own.
  • Vansbrosimningen unilaterally reserves the right to cancel the competition or change the date of the competition in the event of extraordinary circumstances that are beyond Vansbrosimningens control.
  • Vansbrosimningen unilaterally also reserves the right in the event of extraordinary circumstances to shorten current distances, change start times, interrupt ongoing competition or otherwise change conditions concerning the competition.
  • Extraordinary circumstances refer, including without limitation, to restraints or detainments of any competent authority on conducting the competition (due to a prevailing pandemic, serious spread of disease or other), an event of force majeure that is beyond the control of Vansbrosimningen, other external factors such as low water temperature, excessive water flows, thunderstorms or other circumstances that could endanger the life, health or safety of participants, staff or the audience. For the sake of clarity, it is stated that covid-19 will continue to constitute an extraordinary circumstance referred to in this section (to the extent that prohibitions or injunctions regarding covid-19 are covered by authority decisions or recommendations).
  • Decisions on cancelled, shortened, interrupted or otherwise changed competition are made unilaterally by Vansbrosimningens competition management, and when appropriate, in consultation with the relevant authorities or the Swedish Swimming Federation and the Swedish Triathlon Federation.
  • If the competition is cancelled due to extraordinary circumstances as mentioned above, fifty (50) percent of the registration fee will be refunded to the participant. Vansbrosimningen reserves the right to retain the remaining fifty (50) percent of the registration fee to cover costs that have already been incurred or will occur despite the competition being cancelled.
  • In the event of a shortening of the distance, interrupted competition, changed date of the competition or other changes to the competition, the ordinary registration fee applies (and no refund is thus made to the participant).

 

Payment

Payment is made online by credit card in Swedish Crowns. For card payment we use NETS (www.nets.se). We do not store any card details.

Your personal data is protected with secure SSL encryption between browser and web server.

Vansbrosimningen is a non-profit association and does not report VAT.

Withdrawal

The right of withdrawal is exempted when registering to a sporting or cultural event. This means that when the registration is completed, the registration is legally binding. Fee paid is not refundable.

You can read about all exceptions regarding the right of withdrawal here: Law (2005:59) on distance contracts and agreements outside business premises.

Insurance

If you get the Folksam Motionsloppsförsäkring, the entire registration fee is refunded in the event of illness or injury that prevents you from participation.

Read more about the insurance at Folksam.se.

Media

By registering to our races, the participant gives his/hers consent that interviews and film may be used freely by Vansbrosimningen in news coverage and marketing. Film clips are published in Vansbrosimningens editorial and digital channels such as website, social media and live broadcast / TV broadcast. Vansbrosimningen is not obliged to announce when the participation will take place.

Result

By registering to Vansbrosimningens races you agree that some of your personal information may be made public. Your personal information such as name, place of residence, year of birth and club may be published on the internet and in newspapers.

Personal information

Your privacy is important to us. We are therefore committed to ensuring the personal data collected about you is stored and handled in a safe and secure manner, and in accordance with the data protection legislation.

We encourage you to read the information carefully. If you have any questions about how your personal information is handled, you are welcome to contact us. Our contact details can be found at the end of this information text.

Read more about how we handle your personal information here: www.vansbrosimningen.se

Scientific research

Participants in our races are occasionally subjects to Medical research. Vansbrosimningens register is an asset for this type of study. The register can be coordinated with information from registers in e.g. health care, insurance fund and Statistics Sweden. Registry studies do not affect and do not involve the individual participant. Researchers collect and compile unidentified information under confidentiality. Results are presented in scientific journals and in press. Compilations take place in tables and no individual can be identified.

For the same research purposes, questionnaires may also be sent via e-mail, where the recipient may decide whether or not to participate.

Organisation

Vansbro AIK Simklubb
Järnavägen 14
786 33 Vansbro
Organisation number: 802440-8927
E-mail: info@vansbrosimningen.se
Phone: 0281-10622
Vansbrosimningen is a registered trademark of Vansbro AIK Swim Club.

Vansbro AIK Simklubb (Vansbrosimningen) köp- och leveransvillkor

Anmälan är bindande och gäller när vi tagit emot betalning. Vid anmälan skickas en bekräftelse av köpet med e-post. Inom en vecka sänds inloggningsuppgifter ut till mina sidor. Deltagaren förbinder sig att följa deltagarvillkor (se vansbrosimningen.se)  Det är inte tillåtet att delta i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.

Vansbrosimningen förbehåller sig ensidigt rätten att vid extraordinära omständigheter som är utom Vansbrosimningens kontroll ställa in tävlingen eller ändra datum för tävlingen.

Vansbrosimningen förbehåller sig ensidigt också rätten att vid extraordinära omständigheter nedkorta aktuella distanser, ändra starttider, avbryta pågående tävling eller i övrigt ändra förhållanden för tävlingen.

Såsom extraordinära omständigheter avses exempelvis myndigheters förbud att genomföra tävlingen (på grund av rådande pandemi, allvarlig spridning av sjukdom eller av andra skäl), händelse av force majeure-karaktär som är utom Vansbrosimningens kontroll, andra yttre faktorer som exempelvis alltför låg vattentemperatur, alltför höga vattenflöden, åskväder eller andra omständigheter som skulle kunna medföra fara för liv, hälsa eller säkerhet för deltagare, funktionärer eller publik. I förtydligande syfte anges att covid-19 även framgent utgör en extraordinär omständighet som avses enligt denna punkt (till den del förbud eller påbud avseende covid-19 omfattas av myndighets beslut eller rekommendationer).

Beslut om inställd, avkortad, avbruten eller i övrigt ändrad tävling tas ensidigt av Vansbrosimningens tävlingsledning, i förekommande fall i samråd med relevanta myndigheter eller Svenska Simförbundet samt Svenska Triathlonförbundet.

Om tävlingen ställs in på grund av extraordinära omständigheter enligt ovan betalas femtio (50) procent av startavgiften tillbaka till deltagaren. Vansbrosimningen förbehåller sig rätten att behålla resterande femtio (50) procent av startavgiften för att täcka kostnader som redan uppkommit eller uppkommer trots att tävlingen ställs in.

Vid eventuell nedkortning av distans, vid avbruten tävling, ändrat datum för tävlingen eller övriga ändringar av tävlingen gäller ordinarie deltagaravgift (och sker således ingen återbetalning till deltagaren).

Betalning

Betalning sker online med kort eller Swish i svenska kronor. För kortbetalning använder vi NETS (www.nets.se). Vi lagrar inte några kortuppgifter.

Dina personuppgifter skyddas med säker SSL kryptering mellan webbläsare och webbserver.

Vansbrosimningen är en allmännyttig ideell förening och redovisar inte moms.

Ångerrätt

Ångerrätten är undantagen vid anmälan till idrottsevenemang eller kulturevenemang. Det innebär att när anmälan/betalning är gjord är anmälan bindande. Erlagd avgift återbetalas ej. Alla undantag gällande ångerrätten kan du läsa om i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Motionsloppsförsäkring

Om du tecknat Folksams Motionsloppsförsäkring återbetalas hela deltagaravgiften vid sjukdom eller skada som förhindrar deltagande. Du måste visa upp ett läkarintyg som styrker orsaken. I Folksams Motionsloppsförsäkring ingår även en olycksfallsförsäkring som gäller under tävling och under resan till och från arrangemanget. Motionsloppsförsäkringen gäller i 12 månader från teckningsdatumet och gäller i alla svenska motions- och tävlingsarrangemang.

Läs mer hos Folksam. Anmäl återbetalning av anmälningsavgift eller olycksfallsskada till Folksam på telefon: 0771-960 960. På sidorna försäkringar och anmälningsvillkor kan du ta del av våra fullständiga villkor.

Media

Genom anmälan i Vansbrosimningens lopp ger den deltagande sitt medgivande att intervjuer och film (rörlig bild) fritt får användas av Vansbrosimningen inom ramen för Vansbrosimningens nyhetsbevakning och marknadsföring. Rörligt material publiceras i Vansbrosimningen redaktionella och digitala kanaler som exempelvis hemsida, sociala medier och livesändning/TV-sändning. Vansbrosimningen är inte skyldig att meddela när denna medverkan ska ske.

Resultat

I och med anmälan till Vansbrosimningen godkänner du att uppgifterna får offentliggöras. Dina personuppgifter såsom namn, hemort, födelseår och klubb kommer att publiceras på internet och i tidningar.

Personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: www.vansbrosimningen.se

Var hanteras mina uppgifter?

Betalning, vi använder betalningslösningar från NETS (www.nets.se). och Swish (www.getswish.se). Uppgifter som vi lämnar till betalningsleverantören är ordernummer och belopp.

Kanslisystem, vi använder ett kanslisystem från Impleo (www.impleo.se). Systemet används för anmälan, administration, resultat och mina sidor. De uppgifter som hanteras är kundnummer, namn, personnummer/födelsedag, adress, epost, telefonnummer, anmälan och resultat.

Tidtagning, vi anlitar EQ-Timing för tidtagning (www.eqtiming.se). EQ-Timing hanterar namn, födelsedag, hemort, starttid, startnummer och startgrupp.

Nyhetsbrev, vi använder Mailchimp (www.mailchimp.com) för utskick av nyhetsbrev. De uppgifter som hanteras är namn och epost.

Resultat exporteras också till En Svensk Klassiker (ensvenskklassiker.se). En Svensk Klassiker ägs gemensamt av Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. De uppgifter som exporteras är kundnummer, namn, personnummer, epost och resultat.

Vetenskapliga studier

Deltagarna i våra lopp blir till och från föremål för medicinsk forskning. Vansbrosimningens register är för denna typ av studier en tillgång. Registret kan samköras med information från register i t.ex. sjukvården, försäkringskassan och statistiska centralbyrån. Registerstudier påverkar inte och involverar inte den enskilde deltagaren. Forskare samlar och sammanställer avidentifierad information under sekretess. Resultat presenteras i vetenskapliga tidskrifter och i press. Sammanställningar sker i tabeller och ingen enskild kan identifieras.

För samma forskningsändamål kan även enkäter komma att sändas ut via e-post, där mottagaren själv får avgöra om hen vill delta.

Organisation

Vansbro AIK Simklubb
Järnavägen 14
786 33 Vansbro
Organisationsnummer 802440-8927
E-post info@vansbrosimningen.se
Telefon 0281-10622
Vansbrosimningen är ett registrerat varumärke som ägs av Vansbro AIK Simklubb.

 

Villkoren uppdaterades senast den 30 sept 2021.